“ปั่นเยี่ยมยามถามข่าว ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยติดเตียง”
กกล.สุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมโครงการ “ปั่นเยี่ยมยามถามข่าว ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยติดเตียง”
ณ พื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้าช่วยเหลือเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน