“กิจกรรมเสาธง 5 นาที” กกล.สุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 13ดำเนินการกิจกรรมเสาธง 5 นาที ณ โรงเรียนบ้านชำม่วง หมู่ 5 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านชำม่วง โดยมี นางกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผอ.ร.ร.บ้านชำม่วง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน 132 คน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะครูและนักเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี และยังกล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษาเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับสถานศึกษาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี