#บริการทางการแพทย์ กกล.สุรนารี โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2309 ร่วมโครงการบริการทางการแพทย์ ณ บ้านโนนตาล หมู่10 อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กองร้อยทหารพรานที่ 2309 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนตำบลนาตาล หมู่10 เข้าร่วมทำความสะอาดและกำจัดภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และใส่ทรายอะเบท ตามภาชนะในห้องน้ำ และครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่พันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นภาหะนำโรคไข้เลือดออก