#ให้เลือดให้ชีวิต กองกำลังสุรนารี โดย หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด และโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลาประชาคาสิงหคีริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ