#โครงการเธอคือความหวัง กกล.สุรารี โดย กรมทหารพรานที่ 23 (ร้อย ทพ.2309) ร่วมกิจกรรม “โครงการเธอคือความหวัง” ร่วมกับคณะครู, นักเรียนโรงเรียนบ้านคันพะลาน จำนวน 60 คน โดยการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดศรีมงคลและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับคณะครู,นักเรียน มีจุดมุ่งหวังในกิจกรรมครั้งนี้คือเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รู้จักปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และเป็นผู้ที่มีจิตใจสดใส ห่างไกลอบายมุข