#ความสัมพันธ์แนบแน่นของทหารทั้งสองฝ่ายทหารกัมพูชาและทหารไทย โดยทหารไทยได้ส่งมอบพันธุ์ปลาให้กับทหารกัมพูชาตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทั้งสองฝ่าย ได้ขอบคุณซึ่งกันและกัน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้รักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างยิ่งเช่นนี้ตลอด