#ค่ายปรับแนวคิดและพฤติกรรม -เมื่อ 5 พ.ย.62 เวลา1330น. พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เป็นประธานการประชุม สรุปการฝึกชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน โดยมี 12 หน่วยงานเข้าร่วม ซึ่งสรุปผลการประชุมหน่วยงานเห็นด้วยกับหลักสูตร และพร้อมร่วมสนับสนุนจัดเยาวชนเข้ารับการฝึก ในปีงบประมาณ 63 แผนการฝึกอบรมจะสามารถเริ่มฝึกได้เมื่อได้รับงบประมาณ ห้วงเดือน ธ.ค.62