เตรียมถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ชายเเดน กอ.รมน.ภาค 2 สย.2 โดย ชป.ศพชด.จว.ส.ร./ชปอ.กาบเชิง (ร.23 พัน.3)เข้ารับการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี รุ่นที่ 39 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย โดยจัด ร.ต. เกษม อยู่ยิ่ง หน.ชป.ศพชด.จว.ส.ร./ชปอ.กาบเชิง และ จนท.ชป.ศพชด.จว.ส.ร. เข้ารับการอบรมมีการปฏิบัติ ดังนี้ -เวลา 0900 เรียนรู้การปลูกพืชในสถานีทดสอบความเสถียร - เวลา 1300 เรียนรู้การเตรียมดิน - เวลา 1500 เรียนรู้การใช้ใส้เดือนฝอยกำจัดแมลง ผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้