#สืบต่อพระพุทธศาสนา ประเพณีการทอดกฐินประจำปี 62 -เมื่อ ๓ พ.ย. ๖๒เวลา๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ กองกำลังสุรนารีโดย -ร.ต.นาโยธิน ยันทะรักษ์ หน.ชป.กร.กกล.สุรนารี ๒๑๑ เข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าบ้านกลาง หมู่ ๕ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. โดยมีผู้นำชุมชน ชาวบ้านกลาง และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันถวายผ้ากฐิน จำนวน ๔๐๐ คน - ร.อ.เบญจะ มะโนชัย หน.ชป.กร.๒๐๘พร้อมจนท.ประจำชุด ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดบ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. #ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย