"กองทัพบกเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” เมื่อ 13 พ.ย. 2561 พล.ต. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.กกล.สุนารี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ "กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล " ให้กับ นาง ดารา อินทร์ทอง ราษฎรบ้านนาโต๊ะ ม.4 ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อ 24 ก.ย.61 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างด้วยความร่วมมือของชุดช่าง กกล.สุรนารี และประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ วันที่ 9 -25 ต.ค.61 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.สะกาด ภาคเอกชน ราษฎรในพื้นที่ร่วมกันบริจาค จำนวน 70,000 บาท เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของคนในชุมชน ถือเป็นการดำเนินการแบบ "บ้านประชารัฐ" โดยมี นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นอภ.สังขะ , พ.อ.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี (1) , กำนัน ,ผญบ. , ราษฏร บ.นาโต๊ะ ร่วมแสดงความยินดีในการส่งมอบบ้าน