- - ห้วงวันที่ 7 - 8 กรกฏาคม 2561 กกล.สุรนารี ได้จัดกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น บก. และ นขต.บก.กกล.สุรนารี ทัศนศึกษา ณ เมืองปากเซ สปป.ลาว