วันที่ 20 ม.ค.62 กองกำลังสุรนารีบูรณาการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดทำโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน “ค่ายปรับแนวคิดและพฤติกรรมก่อนเข้ารับการบำบัด” พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 1 ขึ้น ห้วงวันที่ 21-27 ม.ค.62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรอง เข้ามาปรับแนวคิดและพฤติกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เยาวชนที่ผ่านการตรวจพิสูจน์การเสพยาเสพติดหรือการติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ อายุระหว่าง 18 – 30 ปี จำนวน 68 คนเข้ารับการอบรม โดยกำหนดความเร่งด่วนในการจัดเข้าร่วมโครงการ ได้แก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอสังขะ, อำเภอบัวเชด, อำเภอกาบเชิง, อำเภอพนมดงรัก ภายในค่ายจะมีการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด, ปราชญ์ชาวบ้าน, การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมการปฏิญาณตนเพื่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะทำให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนสังคม หลังกระบวนการบำบัดฟื้นฟูได้ตามปกติและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยจะทำการประเมินผลและนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนในพื้นที่อื่นด้วย