[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
กองกำลังสุรนารี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ. 20263,20264
  


index.php?name=history
 
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning


????????????????????????????? GCC 1111
    

 

ความเป็นมา
         คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กองทัพบก จัดตั้งกองกำลังป้องกันชายแดน เมื่อ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑  เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยจากภายนอกประเทศ
ตลอดจนการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทย ในพื้นที่อีสานตอนล่าง
และได้มอบให้กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบ จัดตั้งกองกำลังสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ กองกำลังสุรนารี ได้ถือเอาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑
เป็นวันสถาปนา กองกำลังสุรนารี มาจนถึงปัจจุบัน
  พื้นที่รับผิดชอบ
 
   
 

ประกอบด้วย พื้นที่ชายแดน ๕ จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือ
บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ ระยะทางตามแนวชายแดน
ประมาณ ๗๕๐ กิโลเมตร พื้นที่ ชายแดนที่เป็นพื้นดิน เป็นเทือกเขาพนมดงรัก
ความยาวประมาณ ๕๖๒ กิโลเมตร พื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นน้ำ เป็นแม่น้ำโขง
ความยาวประมาณ ๑๘๘ กิโลเมตร จากแนวชายแดนเข้ามา ๕-๑๐ กิโลเมตร
ได้ควบคุมให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ชายแดน  ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์  โดย
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ๔ แห่ง ป่าสงวน ๑๒ แห่ง และเขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่า ๒ แห่ง พื้นที่ดังกล่าว  เป็นต้นกำเนิดลำห้วยและ แม่น้ำสำคัญของ
ภาคอีสานตอนล่าง คือ แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่
ที่หล่อเลี้ยง ชีวิตชาวอีสาน

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๒

   ความเป็นมา

 

          ในปี ๒๕๒๒ กองทัพภาคที่ ๒ ได้มอบให้ กองพลทหารราบที่ ๖
(พล.ร.๖) รับผิดชอบแผนงานการ รักษาความมั่นคงภายใน โดยจัดตั้งเป็น
 ทก.พล.ร.๖  รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด ในภาคอีสานตอนล่าง คือ จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร
และจังหวัด ร้อยเอ็ด ต่อมาในปี ๒๕๒๖ ได้มีการปรับแนวทางการปฏิบัติงาน
เป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทก.พล.ร.๖ จึงเปลี่ยนเป็น กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒
และได้มีการแบ่งมอบการจัดกำลังที่ชัดเจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

  
กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2
ค่ายวีระวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-513639, 044-513490 ทบ.20263, 20264
Based on : กองกำลังสุรนารี Email : suranaree45@hotmail.com